Om oss

Historian bakom det som nu är HumanDoc

”Allt började med att jag använde åtskilliga timmar till att skriva gedigna månadsrapporter till socialtjänsten där värdet tydligt framgick som min organisation levererade gentemot våra placerade barn och familjehemsföräldrar. Utifrån den positiva feedback mina rapporter fick från socialtjänster över hela Sverige fick vi snabbt fler och fler uppdrag. Detta medförde att jag ville hitta ett sätt att förenkla månadsrapporteringen samtidigt som jag ville fortsatt ville visa våra uppdragsgivare värdet vi levererade.
Det som inte syns, det finns inte. För att socialtjänsten ska veta värdet som levereras behöver det synas i månadsrapporteringen.

Förutom den enastående feedback som systemet fick hos socialtjänsten runt om i Sverige som tog del av min automatiska månadsrapportering upptäckte jag också att omplaceringarna minskade, när nästan all tid kunde läggas på att handleda familjehemmen och ge stöd direkt när utmaningar uppstod. Jag kunde alltid vara närvarande den placerade individens liv.

Detta blev min drivkraft att utveckla systemet till det som idag är HumanDoc – som alla privata organisationer inom familjehemsvården nu kan ta del av.”

Christina Melle, Grundare & VD HumanDoc AB

Utmaningarna som låg till grund för aktiveringen av pilotprojektet 2016

Det finns i många fall brister i redovisningen av vad privata aktörer genomför i sina uppdrag,

Vilket leder till att socialtjänsten har låg insyn och kunskap om värdet som leveras och kvalitén på de familjehem som erbjuds samt insatserna som görs.

Det saknas ett användervänligtt och tidseffektivt systemstöd för rapportering och handledningsstöd

Som gör det enkelt att arbete med månadsrapportering av placerade individer.

Tung administration och aansvaret att uppdatera sig kunskapsmässigt som familjehemskonsulent tar tid från det personliga mötet.

Vilket påverkar möjligheten att ge tillräcklig handledning till familjehemmet och rätt stöd till den placerade individen utifrån det enskilda behovet.

Månadsrapportering utförs inte alltid av den/de personer som står för närmsta kontakten

I form av handledning och stöd som ges till familjehemmet och individen. Detta ger kunskapsglapp och minskar möjligheten att tidigt fånga upp problem och jobba proaktivt med anpassade insatser.

Rapportering och redovisning av handledning och stöd tar tid och brister för ofta

Oavsett om ansvaret placeras hos socialtjänsten eller hos er som privata utförare av familjehemsvård

Illustration som förklarar HumanDocs pilotprojekt och utfallet

Samhällsnytta genom social hållbarhet

Den tekniska lösningen skapar stort värde och enorm samhällsnytta genom social hållbarhet.

När fler placerade barn och familjehemsföräldrar får rätt stöd skapas goda förutsättningar för barnen att kunna fortsätta bo kvar i sina familjehem, utan omplaceringar. När familjehemskonsulenter får förutsättningar att skapa ännu bättre relationer med individen/barnet i centrum skapas möjligheter till minskad stress och sjukskrivningar. När uppföljning sker systematiskt och socialtjänsten kan följa barnens utveckling i familjehemmen på ett utförligt sätt skapas också högre förtroende för familjehemsföretaget vilket främjar långsiktiga samarbeten. MellCare sparar samhället flera miljarder kronor. 

Unik position på marknaden

HumanDoc är det enda bolaget i norden som utvecklat ett systemstöd som skapar månadsrapporter inom privat familjehemsvård. Detta gör att HumanDoc har en unik position på marknaden.

Erfarenhet är AO

Grundarna till bolaget har en gedigen erfarenhet av familjehemsvård och HVB – vård gällande placeringar av barn samt vuxna individer.  Genom åren i branschen har det utvecklats en djup förståelse och kunskap om vilka problem och behov familjehemskonsulenter har gällande sin administration.

Utmärkelser & Priser

2000
2005
2008
2011
2012
2014
2017
2018