HumanDoc

Nordens första dynamiska rapport - och handledningsstöd inom familjehemsvård

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet gällande familjehemsplacerade barn och unga.

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet

HumanDoc är det första och enda bolaget i hela norden som utvecklat ett rapportgenereringssystem för uppföljning av placerade barn och unga i familjehem/jourhem. Under 2024 kommer systemet även att omfatta vuxna personer placerade på HVB – boenden. Vår tjänst leder därmed digitaliseringen av vården  – och omsorgen, inom denna målgrupp.

HumanDoc har hittat ett sätt att digitalisera och kraftigt tidsbespara socionom-kompetens in i ett systemstöd. Logiken i systemstödet utgör en unik innovation som består av ett dynamiskt rapport – och handledningsstöd i kombination med smartness.

Logga in som privat utförare
Logga in som socialtjänst

Detta är problematiskt för er idag

Problemet för familjehemskonsulenter och socialsekreterare idag är tidsbristen. Brist på tid att kunna finnas för människorna i behov av stöd och vägledning när betungande administration medför att de viktigaste professionerna fastnar bakom ett skrivbord. Som utförare där ni arbetar med individer i behov av stöd och hjälp är tiden ni kan lägga på de enskilda helt avgörande för placeringens utfall.

HumanDoc löser erat problem fullt ut och skapar dessa värden:

Barntid istället för skrivbordstid
Handledningstid till familjehemsföräldrar istället för skrivbordstid
Slippa skriv och gå från 10 timmars arbetstid till 7 minuter per barn och rapport​
Brister åtgärdas i tid genom nudging
Mätbarhet, jämförbar statistik och skattningar
Rättssäkerhet och likabedömningar
Synkronisering med Agenda 2030 och sociala hållbarhetsmål
Ej diskriminerande - användarvänlig
Minskade sjukskrivningar

Vår tjänst - En månadsrapportering

HumanDoc består av ett SaaS system som innebär en IT-tjänst som tillhandahålls över internet.

Användarvänlighet
Kontinuerlig uppföljning
Nudging utifrån Agenda 2030

Målgrupp

Våra målgrupper är alla kommuners socialtjänster samt privata utförare i samarbete med socialtjänster – över hela Sverige.

Vision

Vår vision är att minska tiden som familjehemskonsulenter/socialsekreterare använder för rapportskrivande och därmed skapa utökad tid för att fysiskt kunna möta familjehemsföräldrarnas och de placerade barnens behov. Genom mer fysisk närvaro med familjehemskonsulenter/socialselreterare är visionen att fler placerade barn ska kunna växa upp under goda och trygga förhållanden.