Skapa fantastiska månadsrapporter - utan att skriva dem!

För familjehemskonsulenter inom privat familjehemsvård.
Systemet bygger på socionomkompetens och ingen AI

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet

HumanDoc är det första och enda bolaget i hela norden som utvecklat ett rapporteringssystem som genererar automatiska månadsrapporter vid uppföljning av placerade individer i familjehem/jourhem. I dem genererade månadsrapporterna framgår också den utförda handledningen till familjehemsföräldrarna. Under 2024 kommer systemet även att omfatta personer placerade på HVB – boenden. Vår tjänst leder därmed digitaliseringen inom dessa målgrupper.

Rapportering och redovisning av handledning och stöd tar tid och brister för ofta

Oavsett om ansvaret placeras hos socialtjänsten eller hos er som privata utförare av familjehemsvård

Det finns i många fall brister i redovisningen av vad privata aktörer genomför i sina uppdrag,

Vilket leder till att socialtjänsten har låg insyn och kunskap om värdet som leveras och kvalitén på de familjehem som erbjuds samt insatserna som görs.

Det saknas ett användervänligtt och tidseffektivt systemstöd för rapportering och handledningsstöd

Som gör det enkelt att arbete med månadsrapportering av placerade individer.

Tung administration och aansvaret att uppdatera sig kunskapsmässigt som familjehemskonsulent tar tid från det personliga mötet.

Vilket påverkar möjligheten att ge tillräcklig handledning till familjehemmet och rätt stöd till den placerade individen utifrån det enskilda behovet.

Månadsrapportering utförs inte alltid av den/de personer som står för närmsta kontakten

I form av handledning och stöd som ges till familjehemmet och individen. Detta ger kunskapsglapp och minskar möjligheten att tidigt fånga upp problem och jobba proaktivt med anpassade insatser.

HumanDoc löser ert problem fullt ut och skapar dessa värden

Förenkla rapportering och minska administrationen med upptill 90%

Stärkt samarbete och ökat förtroende från socialtjänsten som ger fler placeringsuppdrag.

Mer handledningsstid till familjehemsföräldrar och det placerade barnet eller vuxna. Vilket minskar andelen omplaceringar.

Inbyggd handledning som gör det enkelt att jobba proaktivt och med rätt uppföljning inom alla områden.

Ett systemstöd som minskar arbetsbeslasningen på individnivå och ger färre sjuksjukskrivningar.

Ökad rättssäkerhet hos socialtjänsten och en lösning som främjar likabedömningar.

Värdet av att använda humandocs automatiska uppföljning av familjehemsplacerade barn & vuxna i din organisation

Humandoc har hittat ett sätt att kraftigt tidsbespara socionom-kompetens. Systemstödet utgör en unik metod som består av ett automatiserat rapport- och handledningsstöd i kombination med smartness och datauppföljning.

Synkroniserad med agenda 2030 och sociala hållbarhetsmål

Såhär enkelt är det att jobba i humandocs automatiska rapportsystem med handledningsstöd

Varje rapport är individanpassad utifrån placeringsorsaken och den unika individens förutsättningar.

Fyll i uppgifter om familjehem & den placerade
Välj placerad att rapportera på månadsvis
Fyll i forumlär med enkla kryssrutor
Förhandsgranska genererad rapport på 5-10 sidor
Gör personliga anpassningar och egen analys

Bygger på frågor om hur den placerade haft det i sitt familjehem/jourhem under aktuell månad.

Rapporten redogör tydligt och detaljerat för de förhållanden som äger rum utifrån ex. BBIC-Barns behov i centrum.

Formuläret tar hänsyn till viktiga nyanser utifrån socionomkompetens och pekar på rätt saker.

System med inbyggt handledningsstöd som skapar en grundrapport. Användaren förväntas göra adekvata ändringar av rapport-texten.

Varje formulär tar cirka 15 minuter att färdigställa. Därefter skapas en unik månadsrapport.

Vi har noga vävt in den etiska aspekten där systemet enbart utgör ett stöd och skapar en gundrapport.

Fotografi av en familj som står tillsammans

Vision

Vår dröm är att alla placerade i familjehem ska ha en plats att växa i under kärleksfulla och trygga förhållanden.

Vår vision är att skapa en familjehemsvård där alla med ansvar för en trygg placering har - verktygen och tiden de behöver för att möte familjehemsföräldrar och den placerade individens unika behov.

Med enkel rapportskrivning och kvalitetssäkrad dokumentation om individens behov och handledning som ges, kan vi i alla led skapa den utökade tid, insyn och den kunskapsutbyte som behövs - För att alla individer ska ha ett tryggt hem att växa i, med rätt stöd.