Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Din personliga integritet är någonting som värnas om i Humandoc AB och därav eftersträvas alltid en hög nivå av dataskydd. Detta innebär exempelvis att dina personuppgifter inte säljs till annan part. I Humandocs integritetspolicy framgår det hur din personliga information används och samlas in. I policyn beskrivs vidare vilka rättigheter du själv har samt hur dessa kan användas.

Vad är en personuppgift samt vad är behandling av personuppgifter?

All slags information som antingen direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet och är en fysisk person, utgör personuppgifter. Även om inga namn nämns kan exempelvis bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter. IP nummer (krypterade uppgifter samt olika slags elektroniska identiteter) är personuppgifter om de kan härledas till fysiska personer.

Allt det som sker med personuppgifterna utgör behandling av personuppgifter. Detta innebär att oberoende av om åtgärden utförs automatiserat eller inte så är varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna en behandling. Vanliga behandlingar kan exempelvis vara: registrering, insamling, strukturering, organisering, lagring, överföring, bearbetning samt radering.

Vem är ansvarig för personuppgifter som behandlas?

Den som bestämmer hur samt varför personuppgifter ska behandlas är personuppgiftsansvarig. Exempel på personuppgiftsansvariga är: myndighet, kommun, organisation eller företag.

Humandoc AB med organisationsnumret: 559357-3370 med adressen: Trollhättegatan 7,
553 12 Jönköping  ansvarar för samtliga personuppgifter som lagras.

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta Humandoc AB via: info@humandoc.se

Förändringar gällande integritetspolicyn

Utifrån aktuell lagstiftning kan Humandoc AB komma att göra förändringar i aktuell integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid på denna sida.

Skulle det förekomma uppdateringar som är av essentiell betydelse för vår behandling av personuppgifter eller om det kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e -post med god framförhållning innan uppdateringarna kommer äga rum. I detta mejl till dig förklaras då även innebörden av uppdateringarna och hur dessa kan komma att påverka dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och vad är syftet?

För att kunna administrera den tjänst du efterfrågar lagras vissa av dina personuppgifter i vårat system. De personuppgifter vi lagrar är: Namn, kontaktuppgifter som exempelvis e- post och telefonnummer, din kommunikation med bolaget, fakturerings och betalningsinformation, ditt personnummer, din adress, uppgift om dina bokningar samt din kommunikation med oss. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att Humandoc ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig när du bokar en tjänst. I fakturasystemet sparas uppgifterna enligt bokföringslagen. När du fyller i dina personuppgifter får du också information om hur dina personuppgifter sparas och behandlas.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Enbart de uppgifter som du själv lämnar till Humandoc AB eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar, utgör de uppgifter som bolaget har om dig. Inga uppgifter om dig inhämtas från tredje part.

När du skickar e-post till oss

I våran e-post policy regleras hur vi hanterar e-post som kommer från dig. I policyn framgår följande: Om vi tar emot e-post med personuppgifter som ska sparas för vi över dessa till lämpligt system varpå vi därefter raderar meddelandet. Om ditt meddelande skulle innehålla känsliga uppgifter om exempelvis din hälsa, familjesituation, religiös åskådning, politiska åsikter mm så tas detta meddelande direkt bort efter att dina personuppgifter sparats. Om du inte redan finns i vårat register frågar vi dig om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter om du spontant skulle kontakta bolaget.

Vilka kan komma att få del av dina personuppgifter?

Enbart i det fall där det är nödvändigt kan vi komma att dela dina personuppgifter med företag som i någon bemärkelse är underleverantörer till Humandoc AB. Underleverantörer kallas i detta sammanhang för personuppgiftbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information enligt våra instruktioner och för våran räkning. Humandocs personuppgiftsbiträden är behjälpliga med: IT-tjänster, (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar), utbildningar och event, betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer samt kortinlösande företag).

Dina personuppgifter förmedlas aldrig till någon annan tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vår ambition är att dina personuppgifter skall behandlas inom Sverige. Du är välkommen att kontakta Humandoc om du önskar en kopia på de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt. Vi sparar dina uppgifter utifrån gällande lagstiftningar.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

På datainspektionens hemsida finns all information om dina rättigheter: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Hur dina personuppgifter behandlas utgörs alltid av transparens och öppenhet. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen kommer dig tillhanda genom ett registerutdrag med beskrivning av kategorier av personuppgifter, ändamål, information om varifrån informationen har samlats in samt lagringsperioder.

Vi kan komma att fråga dig om fler uppgifter när du begär att få tillgång till dina personuppgifter för att både säkerställa en effektiv hantering av din begäran samt rätt person får ta del av informationen.

Rätt till rättelse

Ifall du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga kan du begära att dina uppgifter rättas. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Gällande de personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära radering ifall: personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats, du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort utifrån berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter kan vi ha rätt att neka din begäran. Dessa skyldigheter kommer från skattelagstiftning samt bokföringslagstiftning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

För att skydda integriteten, sekretessen och tillgången till dina personuppgifter använder vi IT-system. Särskilda säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olovlig behandling (olovlig tillgång, förstörelse, skada eller förlust). För att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter tillgång till dem.

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Övervakningen gällande tillämpningen av lagstiftningen är datainspektionen ansvarig för. Datainspektionen tar emot klagomål från den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Skulle en personuppgiftsincident uppkomma är Humandoc skyldiga att anmäla detta till datainspektionen. En incident innebär en händelse som medför oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Vidare kan personuppgiftsincident innebära att en händelse medför obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Från det att en incident upptäcks ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.