Marknad

HumanDoc revolutionerar socialtjänsten 

HumanDoc utvecklar en ny uppfinning som digitaliserar och kraftigt tidsbesparar socionomkompetens in i ett systemstöd. Innovationen utgör ett dynamiskt rapport – och  handledningsstöd i kombination med smartness. HumanDoc har varumärkesskydd och innovationens logik är patentsökt i nära samarbete med patentkontor.

Skalbar innovation

I Sverige finns varje år ca 30.000 placerade barn i jour – och familjehem. Varje månad skrivs det en gedigen och detaljerad månadsrapport för varje placerat barn.
I Sverige finns också ca 60.000 placerade vuxna individer inom våld i nära relation, missbruk, psykisk ohälsa, LSS, avhoppad kriminalitet, prostitution, hedersrelaterat våld och förtryck mm.  Även för dessa målgrupper behöver det varje månad skrivas en detaljerad månadsrapport för varje enskild individ. 
Månadsrapporteringen är helt avgörande för rättssäkerheten men tar alldeles för mycket tid. HumanDoc är lösningen på detta genom smart rapporteringshjälp. 
 
Innovationen är skalbar och kommer kunna inspirera liknande verksamheter i övriga norden om hur det är möjligt att dokumentera känslor och behov i ett digitaliserat rapportsystem.

Samhällsnytta genom social hållbarhet

Den tekniska lösningen skapar stort värde och enorm samhällsnytta genom social hållbarhet.

När fler placerade barn och familjehemsföräldrar får rätt stöd skapas goda möjligheter för barnen att fortsätta bo kvar i sina familjehem, utan omplaceringar. När socialsekreterare och familjehemskonsulenter får förutsättningar att skapa goda relationer med individen/barnet i centrum skapas möjligheter till minskad stress och sjukskrivningar. Detta sparar samhället flera miljarder kronor.  

Samarbetspartners